31 Aug
Kirjallinen kysymys opiskelijoiden asumisesta ja toimeentulosta

Eduskunnan puhemiehelle 

Tässä kirjallisessa kysymyksessä nostetaan esille julkisen asuntotuotannon investointiavustusten alentamisen vaikutukset opiskelija-asumisen hintaan sekä opiskelijoiden toimeentuloon. 

Asumisen kustannukset ovat yksi keskeisin arjen kuluerä opiskelijalle. Opiskelijat ovat myös yksi erityisryhmä, jonka asumista tuetaan kohtuuhintaisen, valtion tukeman ARA-tuotannon kautta. Etenkin kasvukeskuksissa vuokrat ovat korkeita yksityisillä markkinoilla ja kohtuuhintaisten asuntojen määrä ei vastaa tarvetta. Siksi valtion tuella rakennetut opiskelija-asunnot ovat myös erittäin suosittuja. Esimerkiksi kesällä 2023 Yle uutisoi, että Helsingissä HOASin asuntoihin jonotti jopa 8000 opiskelijaa, joista vain osalle riittää asunto. Opiskelija-asuntojen tuotannon lisäämistä ehdotetaan vuonna 2022 julkaistussa valtioneuvoston asuntopoliittisessa selonteossa, jossa esitetään tavoitteeksi noin 10 000 uutta asuntoa kuluvan vuosikymmenen aikana. Petteri 

Orpon hallitusohjelmaan on kirjattu ARA:n myöntämien erityisryhmien investointiavustuksen alentaminen 47 miljoonalla eurolla, joka toteutuessaan laskee avustuksen tason alle puoleen aikaisemmasta. Investointiavustus on merkittävä tuki, joka vaikuttaa niin uusien asuntojen rakentamiseen, vanhojen peruskorjaamiseen kuin asuntojen vuokrien pysymiseen kohtuullisina. Erityisryhmien investointiavustuksen alentaminen vaikuttaa keskipitkällä aikavälillä asumisen tarjontaan, jonka odotetaan muutenkin laskevan tämänhetkisen asuntorakentamisen haastavan markkinatilanteen vuoksi. Esimerkiksi Suomen ylioppilaskuntien liitto pitää kaavailtua päätöstä kestämättömänä, joka toteutuessaan pahentaisi opiskelijoiden asuntopulaa sekä heikentäisi heidän toimeentuloaan. 

Siinä missä investointiavustuksen alentaminen johtaa vuokrien nousuun, niin opiskelijoiden toimeentuloon vaikuttavat olennaisesti myös hallitusohjelman asumistukeen kaavaillut 363 miljoonan euron säästöt. Tuen taso ja siinä hyväksyttävät asumismenot ovat jo kauan olleet riittämättömiä erityisesti suurten kaupunkien markkinahintaisiin yksityisiin vuokra-asuntoihin nähden, mikä on kiristänyt opiskelijoiden toimeentuloa. Toteutuessaan asumistuen heikennykset veisivät opintorahaa saavan opiskelijan kuukausituloista jopa 70 euroa. On tunnettua, että toimeentulo on yksi merkittävin opiskelijoiden hyvinvointiin sekä opintojen etenemiseen vaikuttava tekijä. On ilmeinen riski, että hallitusohjelman opiskelijoita koskevien päätösten yhteisvaikutus muodostuu kohtuuttomaksi opiskelijoiden toimeentulon näkökulmasta. 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen: 

Miten hallitus huomioi sen opiskelijoita koskevien päätösten yhteisvaikutukset siten, että ne eivät kohtuuttomasti heikennä opiskelijoiden asuntotilannetta ja toimeentuloa? 

Helsingissä 31.8.2023

Timo Furuholm

Kommentit
* Sähköpostia ei julkaista verkkosivulla.